fbpx

แพ็คกิ้งดีดี มุ่งเน้นให้บริการและสินค้าในราคาที่ประหยัด และคุณภาพดี ราคาสินค้าที่เป็นธรรมลูกค้าคือ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของเราเอง สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ไม่สูงไม่จนเกินไป เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะปัจจุบัน หากธุรกิจของลูกค้าไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ธุรกิจของแพ็งกิ้งดีดี ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เช่นกัน

นโยบายคุณภาพ

1.
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเหมาะต่อการใช้งานและราคาที่เป็นธรรม
2.
คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
3.
บริการด้วยใจ และเป็นมิตรในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
4.
สร้างความตระหนัก รวมถึงจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของเรา ในด้านความสำคัญของนโยบายคุณภาพ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงสายการดำเนินงาน
5.
ตรวจสอบทุกขั้นตอนของขบวนการทำงานอย่างเคร่งครัด 

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

1.
เราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบครัว
2.
ปรับปรุง และพัฒนาคติธรรมในการทำงาน และสวัสดิการของบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง
3.
ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำทักษะของบุคลากรทั้งในด้านการงาน และด้านที่ชอบ
4.
ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

เราดำเนินการธุรกิจด้วยใจด้วยสินค้าคุณภาพดี ราคาสินค้าที่เป็นธรรมลูกค้า

การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของเราเอง

หมวดหมู่สินค้า